1. Bekendmakingen Heerhugowaard
  2. STAATSCOURANTOmgevingsvergunning A.C. de Graafweg 6A, HeerhugowaardLocatie: WerkzaamhedenBeroepVoorlopige voorziening

Heerhugowaard | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Heerhugowaard. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Heerhugowaard valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTOmgevingsvergunning A.C. de Graafweg 6A, HeerhugowaardLocatie: WerkzaamhedenBeroepVoorlopige voorziening

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 Wabo een omgevingsvergunning verlenen en hebben afgeweken van de voorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied voor: A.C. de Graafweg 6A uitbreiden ligboxenstal bestaande uit de activiteiten ‘bouwen’, ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘wijzigen milieuinrichting’ Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd. Het besluit en bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 17 april 2013 zes weken op aanvraag ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis aan de Parelhof 1. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur. Bovendien is een deel van de stukken digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u bij zoekterm de naam ‘Omgevingsvergunning A.C. de Graafweg 6A’ invult, wordt u direct naar het plan geleid. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift worden ingediend bij de Rechtbank Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG in Alkmaar, door: – een belanghebbende die ook een zienswijze heeft ingediend; – belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit. Beroep kan ook digitaal worden ingesteld bij de rechtbank via www.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het in behandeling nemen van het beroep is griffierecht verschuldigd. Daarnaast kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, indien onverwijlde spoed dit vereist, gelet op de betrokken belangen, aan de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de President van de Rechtbank. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie HeerhugowaardStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Heerhugowaard inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Heerhugowaard.

Meer Bekendmakingen