1. Bekendmakingen Heerhugowaard
  2. STAATSCOURANTWijzigingsplan bestemmingsplan ‘De Vork’ HeerhugowaardInzageBeroep

Heerhugowaard | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Heerhugowaard. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Heerhugowaard valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTWijzigingsplan bestemmingsplan ‘De Vork’ HeerhugowaardInzageBeroep

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 23 april 2013 het ‘wijzigingsplan bestemmingsplan De Vork’ hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan betreft het toevoegen van de bedrijfscategorie SBI-2008 code 52109, een opslaggebouw (verhuur opslagruimte) met milieucategorie 2 aan de Staat van bedrijfsactiviteiten Tegen het ontwerpwijzigingsplan zijn geen zienswijzen naar voren gebracht en bij de vaststelling zijn in het wijzigingsplan geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan. Het wijzigingsplan ligt samen met het besluit tot vaststelling met bijbehorende stukken vanaf donderdag 2 mei 2013 zes weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis aan de Parelhof 1. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur. Bovendien is een deel van de stukken digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u bij zoekterm de naam “wijzigingsplan De Vork” invult, wordt u direct naar het plan geleid. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen alleen belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zienswijzen tegen het ontwerp wijzigingsplan in te dienen, beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan,omdat tegen het ontwerpwijzigingsplan geen zienswijzen zijn ingediend, Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Het vastgestelde wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Dan wordt de werking van het betreffende besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie HeerhugowaardStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Heerhugowaard inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Heerhugowaard.

Meer Bekendmakingen